عشق اگر در جلوه

عشق اگر در جلوه آرد پرتو مقدور را 
ازگداز دل دهد روغن چراغ طور را 
بی نیازی بسکه مشتاق لقای عجز بود 
کرد خال روی دست خود سلیمان مور را

گر دلی داری تو هم خون ساز و صاحب نشئه باش 
می شدن مخصوص نبود دانهٔ انگور را 
در طریق نفع خود کس نیست محتاج دلیل
بی عصا راه دهن معلوم باشد کور را

من نظر باز گرفتن نتوانم همه عمر
از من ای خسرو خوبان تو نظر باز مگیر

در طریق نفع خود کس نیست محتاج دلیل
بی عصا راه دهن معلوم باشد کور را

Leave a Reply

Pin It on Pinterest

da_DAدری