Gul Sabo Ba Dosh Amad

Gul sabo ba dosh amad, saghare khamoshan ko?
Jame may bajoosh amad, bange badah noshan ko?

Bar ghame chonin sangin, takya chon koni ay dil?
Az sabo badoshan pors, khome may feroshan ko?

Khelwate man o dil bood, ishq ham ba-maa paiwast
Bazme badah noshan ra, badahay joshan bood?

گل سبو بدوش آمد، ساغر خموشان کو؟
جام می بجوش آمد، بانگ باده نوشان کو؟

بر غمی چنين سنگين، تکيه چون کنی ای دل؟
از سبو بدوشان پُرس، خُم می فروشان کو؟

خلوت من و دل بود، عشق هم بما پيوست
بزم باده نوشان را، باده های جوشان کو؟

Pin It on Pinterest

en_USEnglish