Gashtem Akher Faryad

Gashtem akher faryad az in dil
Barbad az in dil faryad az in dil
Gashtem akher faryad az in dil
Barbad az in dil faryad az in dil

Bashad ke gardem azad az in dil
Faryad az in dil faryad az in dil

Gandom nomayad jaw mesetayad
Gandom nomayad jaw mesetayad
Gandom nomayad jaw mesetayad
Shirini wai talkhi fezayad
Faryad az in dil barbad az in dil
Faryad az in dil barbad az in dil
Faryad az in dil

Gashtem akher faryad az in dil
Barbad az in dil faryad az in dil
Bashad ke gardem azad az in dil
Faryad az in dil faryad az in dil

Sar taa ba payash yak qatra khon ast
Sar taa ba payash yak qatra khon ast
Sar taa ba payash yak qatra khon ast
Ama du alam shor o jenoon ast
Ama du alam shor o jenoon ast
Faryad az in dil barbad az in dil
Faryad az in dil barbad az in dil
Faryad az in dil

Gashtem akher faryad az in dil
Barbad az in dil faryad az in dil
Bashad ke gardem azad az in dil
Faryad az in dil faryad az in dil

گشتیم آخر فریاد از این دل
برباد از این دل فریاد از این دل
گشتیم آخر فریاد از این دل
برباد از این دل فریاد از این دل

باشد که گردیم آزاد از این دل
فریاد ازین دل فریاد از این دل

گندم نماید جو میستاید
گندم نماید جو میستاید
گندم نماید جو میستاید
شیرینی وی تلخی فزاید
فریاد از این دل برباد از این دل
فریاد از این دل فریاد از این دل
فریاد از این دل

گشتیم آخر فریاد از این دل
برباد از این دل فریاد از این دل
باشد که گردیم آزاد از این دل
فریاد ازین دل فریاد از این دل

سر تا به پایش یک قطره خون است
سر تا به پایش یک قطره خون است
سر تا به پایش یک قطره خون است
اما دو عالم شور و جنون است
اما دو عالم شور و جنون است
فریاد از این دل برباد از این دل
فریاد از این دل فریاد از این دل
فریاد از این دل

گشتیم آخر فریاد از این دل
برباد از این دل فریاد از این دل
باشد که گردیم آزاد از این دل
فریاد ازین دل فریاد از این دل

Pin It on Pinterest

en_USEnglish